Algemene Voorwaarden Workshops en Evenementen

Algemeen
1. De workshops en evenementen vinden plaats op/rondom Huize Chartreuze, Dutselhoek 47 te Holsbeek, tenzij nadrukkelijk anders aangegeven
2. Per activiteit kan het maximaal aantal deelnemers, de leeftijd en de prijs verschillen
3. Huize Chartreuze behoudt zich het recht voor om de workshop of het evenement te annuleren wanneer er niet voldoende deelnemers zijn. Deelnemers worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en krijgen hun inschrijfgeld teruggestort
4. Huize Chartreuze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel aan deelnemers of diens eigendommen
5. De kosten van schade aan terrein, personeel of dieren van Huize Chartreuze die moedwillig wordt toegebracht zal worden verhaald op de dader
6. De lesgevers van Huize Chartreuze zijn bevoegd om deelnemers te weigeren voor praktische oefeningen wanneer zij merken dat een deelnemer onder invloed is van alcohol of drugs of wanneer een deelnemer weigert zijn persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Deelnemer heeft in dit geval geen recht op terugbetaling van (een deel van) de kosten
7. Personen die de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of derden in gevaar brengen of handelen in strijd met een of meer voorwaarden zullen door Huize Chartreuze worden verwijderd van het terrein, zonder recht op een terugbetaling van (een deel van) de kosten

Inschrijven, betalen en annuleren
1. Inschrijven en betalen voor evenementen of workshops kan op 2 manieren
a. Per e-mail. Deelnemer ontvangt nadien een e-mail met bevestiging en overige instructies
b. Door het kopen van tickets op een daarvoor aangegeven website
2. Per evenement of workshop kan de wijze van inschrijven of betalen verschillen. Dit wordt duidelijk gecommuniceerd bij de informatie over het betreffende evenement of de workshop.
3. De inschrijving is pas definitief wanneer de betaling door Huize Chartreuze is ontvangen
4. Bij annulering tot 7 dagen wordt het volledige bedrag teruggestort
5. Bij annulering tot 5 dagen wordt 50% van het inschrijfgeld teruggestort
6. Bij annulering korter dan 5 dagen heeft deelnemer geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld, tenzij bij overmacht (ziekte, ongeval) een bewijsstuk (bv ziektebriefje) wordt bezorgd aan Huize Chartreuze
7. Bij last-minute inschrijvingen kunnen de richtlijnen rondom inschrijven, betalen en annuleren wijzigen. Dit wordt per individuele situatie door Huize Chartreuze met de deelnemer gecommuniceerd
8. Annuleren dient persoonlijk, telefonisch of per mail (huizechartreuze@outlook.com) gedaan te worden
9. Indien Huize Chartreuze verplicht gesloten is door maatregelen vanuit de overheid zal een voucher ter waarde van het reeds betaalde bedrag uitgegeven worden. Dit voucher is oneindig geldig, kan ook voor andere activiteiten gebruikt worden en is overdraagbaar aan derden
10. Indien Huize Chartreuze door overmacht genoodzaakt is de workshop of het evenement te annuleren, zal zij hiervan de deelnemers direct op de hoogte brengen. Huize Chartreuze bekijkt of een andere datum gepland wordt, of dat er een definitieve annulering plaatsvindt. In geval van annulering wordt het reeds betaalde bedrag onmiddellijk door Huize Chartreuze teruggestort. De deelnemer heeft geen enig ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Parkeren
1. Het is NIET toegestaan om op het terrein van Huize Chartreuze te parkeren
2. Parkeren is mogelijk op de openbare parkeerplaats aan de Lindenlaan (ter hoogte van huisnummer 53) in Holsbeek (op 5 minuten loopafstand)
3. Fietsen kunnen op het terrein van Huize Chartreuze geplaatst worden

Slotbepalingen
1. Op alle geschillen tussen de deelnemer en Huize Chartreuze is het  Belgisch recht van toepassing
2. Bij het inschrijven voor een workshop of evenement wordt er vanuit gegaan dat de algemene voorwaarden gekend zijn. Ze zijn steeds op te vragen bij Huize Chartreuze en te vinden op onze website.