Algemene Voorwaarden Verhuur Martersnest

Algemeen
1. De huurder mag uitsluitend gebruikmaken van het gebouw gedurende de overeengekomen huurperiode.
2. De huurder mag gebruik maken van de volgende ruimtes: vergaderruimte boven, keuken en sanitair. Gebruik van het zijlokaal op de begane grond en activiteiten op het buitenterrein dienen separaat met verhuurder te worden afgestemd.
3. Verhuur van het gebouw geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de huurder.
4. De verantwoordelijkheid voor het gebruik van het gebouw ligt bij de huurder van het gebouw. De huurder dient altijd aanwezig te zijn bij het gebruik van het gebouw.
5. De huurder is niet bevoegd het recht tot medegebruik over te dragen aan derden, tenzij anders overeengekomen met de verhuurder.
6. De huurder is verantwoordelijk voor het tegengaan van overlast bij het gebruik en betreden en verlaten van het gebouw.
7. Bij overlast heeft de verhuurder het recht om de overeengekomen huurafspraken per direct te beëindigen, zonder recht op een terugbetaling van (een deel van) de huur
8. Personen die de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of derden in gevaar brengen of handelen in strijd met een of meer voorwaarden zullen door de verhuurder worden verwijderd uit het gebouw en van het terrein, zonder recht op een terugbetaling van (een deel van) de huur
9. Het gebouw is niet beschikbaar voor verhuur aan politieke en religieuze organisaties alsmede voor groepen die zich schuldig maken aan discriminatie of activiteiten die strijdig zijn met de wet.

Gebruik van de ruimte
10. De sleutel kan maximaal 1 uur voor aanvang van de huurperiode worden opgehaald of wordt op een vooraf afgesproken plek neergelegd. Waarborg voor de sleutel bedraagt 50 euro en dient contant te worden voldaan.
11. Indien u zaken aantreft die stuk zijn of niet functioneren dient dit per direct te worden gemeld
12. De vergaderruimte op de verdieping heeft een capaciteit van maximaal 25 personen in theateropstelling. Bij gebruik van de vergadertafel kunnen maximaal 15 personen gebruik maken van de ruimte. Het is niet toegestaan zich met meer personen in de ruimte te bevinden.
13. Koffie/thee en water voor zelfverzorging kunnen rechtstreeks bij Huize Chartreuze worden bijgeboekt.
14. Lunch, diner en hapjes kunnen door huurder zelf worden geregeld of desgewenst verzorgd te worden door verhuurder.
15. Na afloop van de huurperiode dient de koffie/thee-apparatuur netjes te worden achtergelaten en de afwas gedaan te zijn. Ook de koelkast dient leeg te zijn en er mogen geen etensresten worden achtergelaten.
16. Het gebouw is rookvrij. Roken is uitsluitend toegestaan op de daarvoor aangewezen plek, peuken dienen in de asbak gegooid te worden en niet op de grond, op het terrein of in het bos!
17. De huurder dient het gebouw op dezelfde manier, en borstelschoon, achter te laten als de verhuurder het heeft opgeleverd. Indien dit niet het geval is zal een bedrag van de waarborg worden ingehouden.
18. Aan huurder worden 1 PMD-zak en 1 restafvalzak ter beschikking gesteld. Extra zakken kunnen voor € 0,20 worden verkregen. Al het afval dient in de juiste en daarvoor bestemde bakken te worden gegooid.
19. Zowel binnen als buiten is geen versterkte muziek toegestaan. Vanaf 22.00 uur dient het buiten absoluut stil te zijn.

Gebruik van de buitenruimte en het bos
20. Huurder kan gebruik maken van de buitenruimte bij de accommodatie.
21. Het is niet toegestaan meubilair van binnen buiten te gebruiken.
22. Voor speciale activiteiten dient men tevoren overleg te plegen met de verhuurder.
23. Voor gebruik van het bos gelden de regels van het agentschap Natuur en Bos: hou de omgeving genietbaar voor iedereen: laat geen vuil achter, hou honden aan de leiband, maak geen overbodig lawaai en respecteer de voor speciale doelgroepen bestemde paden en ruimtes.

Kampvuur
24. Kampvuur mag alleen gemaakt worden op aanvraag en na goedkeuring door verhuurder.
25. Hout kan zelf meegebracht worden of tegen een vergoeding bij Huize Chartreuze worden afgenomen.
26. Vuur is alleen toegestaan in de kampvuurbak en dient binnen de perken te worden gehouden (maximaal 1m x 1m x 0,6m; lxbxh)
27. De bak dient na gebruik schoongemaakt te worden. Indien dit niet gebeurt wordt
€ 25,- van de borg ingehouden (ook wanneer de brandresten in de bosjes worden gedeponeerd)

Parkeren
28. Het is NIET toegestaan om op het terrein van Huize Chartreuze te parkeren
29. Laden en lossen kan bij de accommodatie
30. Alle paden en deuren dienen steeds vrij toegankelijk te zijn in verband met de bereikbaarheid van hulpdiensten.
29. Parkeren is mogelijk op de openbare parkeerplaats aan de Lindenlaan (ter hoogte van huisnummer 53) in Holsbeek (op 5 minuten loopafstand)
30. Fietsen kunnen op het terrein van Huize Chartreuze neergezet worden

Annulering
31. Tot 48 uur voor aanvang kan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
32. Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt aan de huurder 100 % van het overeengekomen totaalbedrag doorberekend.
33. Bij annulering tussen 48 en 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt aan de huurder 50 % van het overeengekomen totaalbedrag doorberekend.
34. Annuleren dient persoonlijk, telefonisch of per email (huizechartreuze@outlook.com) te geschieden
35. Indien Huize Chartreuze door overmacht of enige andere bijzondere omstandigheid genoodzaakt is de reservering te annuleren, zal zij hiervan de huurder direct op de hoogte stellen en geldt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden te zijn. Indien de borg reeds betaald is zal deze onmiddellijk door Huize Chartreuze worden teruggestort. De huurder heeft geen enig ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Betaling
36. Betaling geschiedt achteraf. Na verhuur van de vergaderruimte wordt door de verhuurder een factuur gestuurd naar huurder.
37. De huurprijzen zijn apart beschreven in de prijslijst verhuur Martersnest
38. In deze huurprijs is het gebruik van de beamer (PowerPoint), projectiescherm, whiteboard en flipover inbegrepen.
39. Als huurder langer gebruik maakt van het gebouw dan overeengekomen, worden extra kosten in rekening gebracht. Voor elk gestart uur wordt een geheel uur gerekend.

Borg
40. Voorafgaand aan de huurperiode dient een waarborg van 150 euro te worden gestort op rekeningnummer BE29 7360 5443 6464 t.n.v. Huize Chartreuze, onder vermelding van uw naam en “borg huur martersnest”
41. We vertrouwen erop dat u het ons meldt als er onverhoopt toch iets vervangen of gerepareerd moet worden na uw verblijf.
42. De borg wordt binnen 2 weken na uw verblijf, na verrekening van eventuele kosten, op uw rekening retour gestort.

Aansprakelijkheid
43. De huurder is aansprakelijk voor alle schade en/of vervuiling toegebracht aan het gebouw en inventaris/vloerbedekking welke veroorzaakt is door de huurder of derden; welke door de huurder toegang hebben gekregen tot het gebouw gedurende de huur van het gebouw.
44. De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door ontvreemding van inventaris van het gebouw veroorzaakt door de huurder of derden; welke door de huurder toegang hebben gekregen tot het gebouw gedurende de huur van de vergaderruimte.

Slotbepalingen
1. De huurovereenkomst is pas definitief wanneer deze getekend retour is gestuurd
2. Op alle geschillen tussen de huurder en verhuurder is het  Belgisch recht van toepassing
3. Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt er vanuit gegaan dat de algemene voorwaarden gekend zijn. Ze zijn steeds op te vragen bij Huize Chartreuze en te vinden op onze website.