Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Workshops en Evenementen

Algemeen

1 De workshops en evenementen vinden plaats op/rondom Huize Chartreuze, Dutselhoek 47 te Holsbeek
2 Per activiteit kan het maximaal aantal deelnemers, de leeftijd en de prijs verschillen
3 Huize Chartreuze behoudt zich het recht voor om de workshop of het evenement te annuleren wanneer er niet voldoende deelnemers zijn. Deelnemers worden zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld en krijgen hun inschrijfgeld teruggestort
4 Huize Chartreuze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel aan deelnemers of diens eigendommen
5 De kosten van schade aan terrein, personeel of dieren van Huize Chartreuze die moedwillig wordt toegebracht zal worden verhaald op de dader
6 De lesgevers van Huize Chartreuze zijn bevoegd om deelnemers te weigeren voor praktische oefeningen wanneer zij merken dat een deelnemer onder invloed is van alcohol of drugs of wanneer een deelnemer weigert zijn persoonlijke beschermingsmiddelen te dragen. Deelnemer heeft in dit geval geen recht op terugbetaling van (een deel van) de kosten
7 Personen die de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of derden in gevaar brengen of handelen in strijd met een of meer voorwaarden zullen door Huize Chartreuze worden verwijderd van het terrein, zonder recht op een terugbetaling van (een deel van) de kosten

Inschrijven, betalen en annuleren

8 Inschrijven en betalen voor evenementen of workshops kan op 2 manieren
a. Per e-mail. Deelnemer ontvangt nadien een e-mail met bevestiging en overige instructies
b. Door het kopen van tickets op een daarvoor aangegeven website
9 Per evenement of workshop kan de wijze van inschrijven of betalen verschillen. Dit wordt duidelijk gecommuniceerd bij de informatie over het betreffende evenement of de workshop.
10 De inschrijving is pas definitief wanneer de betaling door Huize Chartreuze is ontvangen
11 Bij annulering tot 7 dagen wordt het volledige bedrag teruggestort
12 Bij annulering tot 5 dagen wordt 50% van het inschrijfgeld teruggestort
13 Bij annulering korter dan 5 dagen heeft deelnemer geen recht op terugbetaling van het inschrijfgeld, tenzij bij overmacht (ziekte, ongeval) een bewijsstuk (bv ziektebriefje) wordt bezorgd aan Huize Chartreuze
14 Bij last-minute inschrijvingen kunnen de richtlijnen rondom inschrijven, betalen en annuleren wijzigen. Dit wordt per individuele situatie door Huize Chartreuze met de deelnemer gecommuniceerd
15 Annuleren dient persoonlijk, telefonisch of per mail (huizechartreuze@outlook.com) gedaan te worden
Indien Huize Chartreuze door overmacht of enige andere bijzondere omstandigheid genoodzaakt is de workshop of het evenement te annuleren, zal zij hiervan de deelnemers direct op de hoogte brengen. Huize Chartreuze bekijkt of een andere datum gepland wordt, of dat er een definitieve annulering plaatsvindt. In geval van annulering wordt het reeds betaalde bedrag onmiddellijk door Huize Chartreuze teruggestort. De deelnemer heeft geen enig ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Parkeren

16 Het is NIET toegestaan om op het terrein van Huize Chartreuze te parkeren
17 Parkeren is mogelijk op de openbare parkeerplaats aan de Lindenlaan (ter hoogte van huisnummer 53) in Holsbeek (op 5 minuten loopafstand)
18 Fietsen kunnen op het terrein van Huize Chartreuze neergezet worden

Slotbepalingen

19 Op alle geschillen tussen de deelnemer en Huize Chartreuze is het  Belgisch recht van toepassing
20 Bij het inschrijven voor een workshop of evenement wordt er vanuit gegaan dat de algemene voorwaarden gekend zijn. Ze zijn steeds op te vragen bij Huize Chartreuze en te vinden op onze website.

———————————————————————————————————

Algemene Voorwaarden Verjaardagsfeestjes

Algemeen

1 Het verjaardagsfeestje vindt plaats op Huize Chartreuze, Dutselhoek 47 te Holsbeek
2 Per activiteit kan het maximaal aantal kinderen en de minimale leeftijd verschillen
3 Huize Chartreuze kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade of letsel aan deelnemers van het feestje of diens eigendommen  
4 De kosten van schade aan terrein, personeel of dieren van Huize Chartreuze die moedwillig wordt toegebracht zal worden verhaald op de dader
5 Personen die de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of derden in gevaar brengen of handelen in strijd met een of meer voorwaarden zullen door Huize Chartreuze worden verwijderd van het terrein, zonder recht op een terugbetaling van (een deel van) de kosten

Boekingen

6 Vooraf wordt tussen boeker en Huize Chartreuze een datum en tijdstip afgesproken. Dit wordt per e-mail vastgelegd
7 De boeking is pas definitief wanneer het voorschot van €50,- overgemaakt is op rekeningnummer BE29 7360 5443 6464 op naam van Huize Chartreuze, onder vermelding van naam van de jarige en datum van het feestje

Betaling en annulering

8 Na afloop van het feestje dient het resterende bedrag contant of met Payconic betaald te worden
9 Voor ieder feestje geldt een minimumprijs, dit is de prijs voor 10 kinderen. Voor ieder extra kind wordt een vast bedrag gerekend, afhankelijk van de activiteit
10 Tot 5 dagen van tevoren kan het aantal deelnemers van het feestje naar beneden bijgesteld worden en wordt dit ook verwerkt in de prijs (met inachtname van de minimumprijs van het feestje). Indien na die tijd het aantal deelnemers wordt bijgesteld naar beneden wordt dit niet in de prijs verwerkt.
11 Tot 2 dagen van tevoren kan het aantal deelnemers van het feestje naar boven bijgesteld worden en wordt dit ook verwerkt in de prijs (met inachtname van de minimum van het feestje).
12 Tot 7 dagen van tevoren kan het feestje kosteloos worden geannuleerd en zal het voorschot van 50 euro worden teruggestort
13 Bij annulering minder dan 7 dagen voor aanvang van het feestje zal de borg niet teruggestort worden
14 Annuleringen of wijzigingen dienen per email (huizechartreuze@outlook.com) te gedaan te worden
Indien Huize Chartreuze door overmacht of enige andere bijzondere omstandigheid genoodzaakt is de reservering te annuleren, zal zij hiervan de boeker direct op de hoogte brengen. In overleg wordt gekeken voor een andere datum of definitieve annulering van het feestje. In geval van annulering wordt het voorschot van €50,-  onmiddellijk door Huize Chartreuze teruggestort. De boeker heeft geen enig ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Parkeren

15 Het is NIET toegestaan om op het terrein van Huize Chartreuze te parkeren
16 Parkeren is mogelijk op de openbare parkeerplaats aan de Lindenlaan (ter hoogte van huisnummer 53) in Holsbeek (op 5 minuten loopafstand)
17 Fietsen kunnen op het terrein van Huize Chartreuze neergezet worden

Slotbepalingen

18 Op alle geschillen tussen de boeker en Huize Chartreuze is het  Belgisch recht van toepassing
19 Bij het boeken van het feestje wordt er vanuit gegaan dat de algemene voorwaarden gekend zijn. Ze zijn steeds op te vragen bij Huize Chartreuze en te vinden op onze website.

———————————————————————————————————

Algemene Voorwaarden Verhuur Martersnest

Algemeen

1 De huurder mag uitsluitend gebruikmaken van het gebouw gedurende de overeengekomen huurperiode.
2 De huurder mag gebruik maken van de volgende ruimtes: vergaderruimte boven, keuken en sanitair. Gebruik van het zijlokaal op de begane grond en activiteiten op het buitenterrein dienen separaat met verhuurder te worden afgestemd.
3 Verhuur van het gebouw geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid van de huurder.
4 De verantwoordelijkheid voor het gebruik van het gebouw ligt bij de huurder van het gebouw. De huurder dient altijd aanwezig te zijn bij het gebruik van het gebouw.
5 De huurder is niet bevoegd het recht tot medegebruik over te dragen aan derden, tenzij anders overeengekomen met de verhuurder.
6 De huurder is verantwoordelijk voor het tegengaan van overlast bij het gebruik en betreden en verlaten van het gebouw.
7 Bij overlast heeft de verhuurder het recht om de overeengekomen huurafspraken per direct te beëindigen, zonder recht op een terugbetaling van (een deel van) de huur
8 Personen die de orde verstoren, de veiligheid van zichzelf of derden in gevaar brengen of handelen in strijd met een of meer voorwaarden zullen door de verhuurder worden verwijderd uit het gebouw en van het terrein, zonder recht op een terugbetaling van (een deel van) de huur
9 Het gebouw is niet beschikbaar voor verhuur aan politieke en religieuze organisaties alsmede voor groepen die zich schuldig maken aan discriminatie of activiteiten die strijdig zijn met de wet.

Gebruik van de ruimte

10 De sleutel kan maximaal 1 uur voor aanvang van de huurperiode worden opgehaald of wordt op een vooraf afgesproken plek neergelegd. Waarborg voor de sleutel bedraagt 50 euro en dient contant te worden voldaan.
11 Indien u zaken aantreft die stuk zijn of niet functioneren dient dit per direct te worden gemeld
12 De vergaderruimte op de verdieping heeft een capaciteit van maximaal 25 personen in theateropstelling. Bij gebruik van de vergadertafel kunnen maximaal 15 personen gebruik maken van de ruimte. Het is niet toegestaan zich met meer personen in de ruimte te bevinden.
13 Koffie/thee en water voor zelfverzorging kunnen rechtstreeks bij Huize Chartreuze worden bijgeboekt.
14 Lunch, diner en hapjes kunnen door huurder zelf worden geregeld of desgewenst verzorgd te worden door verhuurder.
15 Na afloop van de huurperiode dient de koffie/thee-apparatuur netjes te worden achtergelaten en de afwas gedaan te zijn. Ook de koelkast dient leeg te zijn en er mogen geen etensresten worden achtergelaten.
16 Het gebouw is rookvrij. Roken is uitsluitend toegestaan op de daarvoor aangewezen plek, peuken dienen in de asbak gegooid te worden en niet op de grond, op het terrein of in het bos!
17 De huurder dient het gebouw op dezelfde manier, en borstelschoon, achter te laten als de verhuurder het heeft opgeleverd. Indien dit niet het geval is zal een bedrag van de waarborg worden ingehouden.
18 Aan huurder worden 1 PMD-zak en 1 restafvalzak ter beschikking gesteld. Extra zakken kunnen voor € 0,20 worden verkregen. Al het afval dient in de juiste en daarvoor bestemde bakken te worden gegooid.
19 Zowel binnen als buiten is geen versterkte muziek toegestaan. Vanaf 22.00 uur dient het buiten absoluut stil te zijn.

Gebruik van de buitenruimte en het bos

20 Huurder kan gebruik maken van de buitenruimte bij de accommodatie.
21 Het is niet toegestaan meubilair van binnen buiten te gebruiken.
22 Voor speciale activiteiten dient men tevoren overleg te plegen met de verhuurder.
23 Voor gebruik van het bos gelden de regels van het agentschap Natuur en Bos: hou de omgeving genietbaar voor iedereen: laat geen vuil achter, hou honden aan de leiband, maak geen overbodig lawaai en respecteer de voor speciale doelgroepen bestemde paden en ruimtes.

Kampvuur

24 Kampvuur mag alleen gemaakt worden op aanvraag en na goedkeuring door verhuurder.
25 Hout kan zelf meegebracht worden of tegen een vergoeding bij Huize Chartreuze worden afgenomen.
26 Vuur is alleen toegestaan in de kampvuurbak en dient binnen de perken te worden gehouden (maximaal 1m x 1m x 0,6m; lxbxh)
27 De bak dient na gebruik schoongemaakt te worden. Indien dit niet gebeurt wordt € 25,- van de borg ingehouden (ook wanneer de brandresten in de bosjes worden gedeponeerd)

Parkeren

28 Het is NIET toegestaan om op het terrein van Huize Chartreuze te parkeren
29 Laden en lossen kan bij de accommodatie
30 Alle paden en deuren dienen steeds vrij toegankelijk te zijn in verband met de bereikbaarheid van hulpdiensten.
29 Parkeren is mogelijk op de openbare parkeerplaats aan de Lindenlaan (ter hoogte van huisnummer 53) in Holsbeek (op 5 minuten loopafstand)
30 Fietsen kunnen op het terrein van Huize Chartreuze neergezet worden

Annulering

31 Tot 48 uur voor aanvang kan de afspraak kosteloos worden geannuleerd.
32 Bij annulering minder dan 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt aan de huurder 100 % van het overeengekomen totaalbedrag doorberekend.
33 Bij annulering tussen 48 en 24 uur voor aanvang van de afspraak wordt aan de huurder 50 % van het overeengekomen totaalbedrag doorberekend.
34 Annuleren dient persoonlijk, telefonisch of per email (huizechartreuze@outlook.com) te geschieden
35 Indien Huize Chartreuze door overmacht of enige andere bijzondere omstandigheid genoodzaakt is de reservering te annuleren, zal zij hiervan de huurder direct op de hoogte stellen en geldt de huurovereenkomst van rechtswege als ontbonden te zijn. Indien de borg reeds betaald is zal deze onmiddellijk door Huize Chartreuze worden teruggestort. De huurder heeft geen enig ander recht dan het terugvorderen van dit bedrag.

Betaling

36 Betaling geschiedt achteraf. Na verhuur van de vergaderruimte wordt door de verhuurder een factuur gestuurd naar huurder.
37 De huurprijzen zijn apart beschreven in de prijslijst verhuur Martersnest
38 In deze huurprijs is het gebruik van de beamer (PowerPoint), projectiescherm, whiteboard en flipover inbegrepen.
39 Als huurder langer gebruik maakt van het gebouw dan overeengekomen, worden extra kosten in rekening gebracht. Voor elk gestart uur wordt een geheel uur gerekend.

Borg

40 Voorafgaand aan de huurperiode dient een waarborg van 150 euro te worden gestort op rekeningnummer BE29 7360 5443 6464 t.n.v. Huize Chartreuze, onder vermelding van uw naam en “borg huur martersnest”
41 We vertrouwen erop dat u het ons meldt als er onverhoopt toch iets vervangen of gerepareerd moet worden na uw verblijf.
42 De borg wordt binnen 2 weken na uw verblijf, na verrekening van eventuele kosten, op uw rekening retour gestort.

Aansprakelijkheid

43 De huurder is aansprakelijk voor alle schade en/of vervuiling toegebracht aan het gebouw en inventaris/vloerbedekking welke veroorzaakt is door de huurder of derden; welke door de huurder toegang hebben gekregen tot het gebouw gedurende de huur van het gebouw.
44 De huurder is aansprakelijk voor alle schade toegebracht door ontvreemding van inventaris van het gebouw veroorzaakt door de huurder of derden; welke door de huurder toegang hebben gekregen tot het gebouw gedurende de huur van de vergaderruimte.

Slotbepalingen

1 De huurovereenkomst is pas definitief wanneer deze getekend retour is gestuurd
2 Op alle geschillen tussen de huurder en verhuurder is het  Belgisch recht van toepassing
3 Bij ondertekening van de huurovereenkomst wordt er vanuit gegaan dat de algemene voorwaarden gekend zijn. Ze zijn steeds op te vragen bij Huize Chartreuze en te vinden op onze website.
Algemeen